VVD Statement Integrale Verordening Jeugdhulp en WMO

In de volledig digitaal gehouden gemeenteraad werd vanavond de Integrale Verordening Jeugdhulp en WMO besproken. Karen Voshol voerde het woord voor de Houtense VVD.

Voorzitter, college, raadsleden en andere geïnteresseerden,

Voor ons ligt het raadsvoorstel Integrale Verordening Jeugdhulp en WMO. 

Allereerst wil ik iedereen die hiermee bezig is geweest een compliment geven, fijn dat er invulling is gegeven om WMO en jeugdhulp in één verordening op te nemen. Graag wil de aandacht vestigen op punt 6 van artikel 3.2 van de Verordening waar staat geschreven: ‘Als een gevraagde specifieke maatwerkvoorziening niet bewezen effectief is, kan de gemeente besluiten om deze voorziening niet toe te kennen en een bewezen effectieve alternatieve maatwerkvoorziening te verstrekken.’

Ik wil graag meer verduidelijking op dit punt en zal toelichten waarom: De diverse zorgverzekeringen hebben de bezem door het basispakket gehaald en zorg die ‘niet bewezen effectief’ is, zal steeds meer uit het basispakket verdwijnen. De hoeveelheid zogenoemde alternatieve- en complementaire geneeswijzen wordt daardoor steeds groter en hooguit vergoed via de duurdere aanvullende verzekeringen. Wethouder, ik wil ervoor pleiten en hoop dat u wil toezeggen, dat de door ons verleende, effectieve- en/ofalternatieve, maatwerkvoorziening standaard bestaat uit zorg welke bij de diverse zorgverzekeringen wordt aangeboden via hun basis of aanvullende verzekering. In een enkel geval, daar waar bepaalde, niet door zorgverzekeringen vergoede, alternatieve zorg de enige is waarmee de cliënt kan worden geholpen en de zorgverlener dit ook kan bewijzen, kan van de standaard worden afgeweken, mits dit binnen het gestelde budget valt.

Wethouder, ik heb nog één vraag tot slot, bent u bereid en wilt u toezeggen dat, als de bezuinigingenonvoldoende effect scoren om binnen de begroting te blijven, aanvullende maatregelen, zoals instelling van een budgetplafond bij de zorgaanbieders, bespreekbaar te maken.