Rondetafelgesprekken van 24 en 26 november

Dinsdag worden er weer rondetafelgesprekken gehouden over uiteenlopende onderwerpen, in dit artikel is te lezen welke dat zijn. Donderdag is het volgende rondetafelgesprek over de Ruimtelijke Koers Houten 2040.

De rondetafelgesprekken worden helaas nog steeds digitaal gehouden en publiek niet fysiek aanwezig kan zijn. De gesprekken worden wel live uitgezonden via Notubiz.

De rondetafelgesprekken van dinsdag a.s. starten om 20:00 uur, het rondetafelgesprek over de Ruimtelijke Koers op donderdag a.s. start om 19:00 uur. 

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen die dinsdag worden behandeld over gaan. Tijdens het rondetafelgesprek over de Ruimtelijke Koers wordt deze keer gesproken over Laagraven, Het Rondeel, De Meerpaal en sport- en werklandschap De Meerpaal en Weteringhoek en Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t Goy. 

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMSTeams / Notubiz

Mathieu Cox

Belastingverordeningen 2021

  


Eef Stiekema

Meerjarenonderhoudsplannen en erkende maatregelen energiebesparing voor gemeentelijke accommodaties

221:30uMSTeams / NotubizRobert Paling

Raadsinformatiebrief Ontwerp Actieplan Geluid

  

Eef Stiekema

Intrekken Nota Gewasbescherming en Ruimtelijke Ordening


Mathieu Cox

Begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht

Ruud Vis

Deelname VRU aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 1 december in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Belastingverordeningen 2021

De belastingtarieven, die zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen, worden ieder jaar gewijzigd. Wijziging van de tarieven is noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde belastingopbrengsten. Ook aanpassingen in wet- en regelgeving zijn reden om de belastingverordeningen aan te passen. Wanneer sprake is van dergelijke wijzigingen is daar rekening mee gehouden.

De raad heeft de wijziging van belastingverordeningen voor zover deze verband houden met rechten, gedelegeerd aan het college. Voor het overige ligt de bevoegdheid tot invoeren, wijzigen en/of afschaffen van een gemeentelijke belasting expliciet bij de raad.

Voor het jaar 2021 is ervoor gekozen om de belastingverordeningen niet te wijzigen, maar allemaal opnieuw te laten vaststellen door de raad. De aanpassingen in de nieuwe verordeningen ten opzichte van de huidige verordeningen hebben betrekking op de tarieven.

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder bij dit onderwerp tijdens het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering voert Jan Rinkel het woord.

Meerjarenonderhoudsplannen en erkende maatregelen energiebesparing voor gemeentelijke accommodaties

Medio 2020 zijn voor alle gemeentelijke accommodaties binnen de algemene dienst de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. In dit kader is gekeken naar het groot onderhoud, dagelijks onderhoud en energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd minder dan 5 jaar. Deze actualisatie heeft na de zomer van 2020 plaatsgevonden en is voor de gebouwen uitgevoerd door een externe partij. De actualisatie heeft betrekking op alle gemeentelijke accommodaties binnen de algemene dienst (exclusief het strategisch vastgoed in de grondexploitatie). Wij doen u nu een voorstel voor de vaststelling van de nieuwe, geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen over de periode 2021 t/m 2025. In deze actualisatie is rekening gehouden met eerder vastgestelde uitgangspunten met betrekking tot kwaliteitsniveau en terugverdientijd van investeringen (energiegebruik e.d.).

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Raadsinformatiebrief Ontwerp Actieplan Geluid

De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht de gemeente iedere vijf jaar geluidsbelastingskaarten en een actieplan geluid vast te stellen. Dit plan heeft uitsluitend betrekking op weg- en railverkeerslawaai. Voor wegverkeer gaat het alleen om gemeentelijke wegen (de provincie stelt actieplannen op voor provinciale en rijkswegen). Voor maatregelen aangaande railverkeerslawaai is ProRail verantwoordelijk. Het geluid afkomstig van andere bronnen zoals bedrijventerreinen, scheepvaart en windturbines valt buiten de scope van dit plan. 

VVD commissielid Robert Paling voert dinsdag het woord.

Intrekken Nota Gewasbescherming en Ruimtelijke Ordening

De huidige Nota gewasbescherming en ruimtelijke ordening van de gemeente Houten is vastgesteld in 2015. De nota vulde het hiaat in de regelgeving op het gebied van de bescherming van omwonenden nabij fruitboomgaarden. Door nieuwe regelgeving, inzichten en juridische uitspraken bevat deze nota verouderde uitgangspunten en richtlijnen. Het is in de praktijk niet meer goed toe te passen. Daarom trekt de gemeente Houten het huidige beleid in.

Nieuwe plannen toetst de gemeente nog steeds aan een goede ruimtelijke ordening. Daarom gaat de gemeente Houten toetsingscriteria opstellen voor nieuwe ontwikkeling van of nabij fruitboomgaarden. Een initiatiefnemer moet daarbij aantonen wat de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden zijn. Deze gezondheidsrisico’s moet men bepalen op basis van een worstcasescenario bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de locatie. Daarbij mag de initiatiefnemer uitgaan van het gebruik van de producten binnen de verplichte gebruiksvoorschriften.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht

In het najaar van 2018 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020 uitgebracht. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van deze kaderbrief stelde het AB de begroting 2020-0 vast in de vergadering van 26 juni 2019.

Ontwikkelingen in 2019 en het jaar 2020 (mede door de Coronacrisis) hebben geleid tot een gewijzigde begroting 2020 die nu wordt voorgelegd. Conform de Wgr zal de begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner/kindbijdrage, voor het inbrengen van zienswijzen aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Tevens vroegen raden in hun zienswijze op de begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet n.a.v. Corona in de begroting 2020.

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder bij dit onderwerp tijdens het rondetafelgesprek, in de raad voert VVD raadslid Karen Voshol het woord.

Deelname VRU aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (hierna: WVSV). De WVSV onderhandelt met de werknemersorganisaties en maakt bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) beslist over deelname aan de WVSV, na consultatie van de raden van de deelnemende gemeenten.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.