Raadsvergadering met Referendumverzoek over de Ruimtelijke Koers

Dinsdag 1 december is de volgende raadsvergadering in de gemeente Houten. Helaas is de vergadering nog niet fysiek, maar gelukkig kan deze wel digitaal gevolgd worden.

In deze raad wordt een nieuw raadslid benoemd voor de ChristenUnie om te kunnen vervangen vanwege ziekte. Daarnaast wordt een aantal nieuwe commissieleden benoemd voor drie partijen.

Verder wordt gedebatteerd over het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over de Ruimtelijke Koers, het intrekken van de nota Gewasbescherming en Ruimtelijke Ordening en een aanpassing  van de APV.

De raadsvergadering start om 19:00 uur en kan zoals aangegeven helaas vanwege de maatregelen in het kader van COVID19 nog steeds niet door publiek worden bijgewoond. De vergadering wordt uiteraard wel live uitgezonden via Notubiz.

Agendapunten

1.     Opening

2.     Vaststellen agenda

3.     Benoeming raadslid fractie ChristenUnie

4.     Benoeming commissielid fractie CDA, de heer E. Hoekstra

5.     Benoeming commissielid fractie GroenLinks, mevrouw A. van der Meer

6.     Benoeming commissielid fractie Groep Aanen, de heer R.A.C. Peters

7.     Vragen halfuur

8.     Beoordeling inleidend referendumverzoek Ruimtelijke Koers

9.     Intrekken Nota gewasbescherming en ruimtelijke ordening

10.  Maandelijkse begrotingswijziging december 2020

11.  APV wijzigen artikel 2:73a carbid schieten

12.  Heropening

13.  Beoordeling inleidend referendumverzoek Ruimtelijke Koers

14.  Intrekken Nota gewasbescherming en ruimtelijke ordening

15.  Maandelijkse begrotingswijziging december 2020 

16.  APV wijzigen artikel 2:73a carbid schieten

17.  Belastingverordeningen 2021

18.  Meerjarenonderhoudsplannen en erkende maatregelen energiebesparing gemeentelijke accommodaties

19.  Begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht

20.  Deelname VRU aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

21.  Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 1 december 2020 

22.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 17 november 2020

23.  Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 1 december 2020 

24.  Sluiting