Rondetafelgesprekken weer van start op 5 januari

Komende dinsdag is alweer het eerste rondetafelgesprek van het jaar van het jaar gepland. Op de agenda staan beantwoording van schriftelijke vragen over Samen Veilig Midden Nederland (SVMN), de financiering van drie basisscholen in Houten en de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Dinsdag staat het rondetafelgesprek in het teken van een drietal onderwerpen. Eerst staat de verdere beantwoording van schriftelijke vragen die vier partijen stelden over het inspectierapport van Gezondheidszorg en Jeugd waarin gesteld wordt dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Na dit onderwerp staan twee raadsvoorstellen op de agenda. Eerst wordt gesproken over de financiering van de nieuwbouw van drie basisscholen in Houten: De Velduil, Van Harte School en Montessorischool. Tenslotte staat de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 op de agenda.

Onder de tabel staan samenvattingen van de onderwerpen. 

De rondetafelgesprekken worden live uitgezonden via Notubiz

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMS Teams / NotubizKaren Voshol

Beantwoording schriftelijke vragen over het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

Robert Paling

Financiering nieuwbouw scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool
David Rentinck

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van het rondetafelgesprek worden op 12 januari in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvattingen onderwerpen

Beantwoording schriftelijke vragen over het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

in oktober vorig jaar stelden de fracties van SGP, HA!, PvdA en D66 vragen aan het college naar aanleiding van het inspectierapport van Gezondheidszorg en Jeugd van oktober 2020. Hierin wordt ondermeer geconstateerd dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. De antwoorden op de vragen die deze partijen stelden hebben aanleiding gegeven tot het stellen van vervolgvragen, in dit rondetafelgesprek is daar gelegenheid voor.

VVD raadslid Karen Voshol voert het woord bij dit onderwerp.

Financiering nieuwbouw scholen De Velduil, Van Harte School en Montessorischool

Op grond van het Strategisch Huisvesting Plan Onderwijsaccommodaties 2016-2020 hebben de schoolbesturen de huisvestingsmogelijkheden van de fusiescholen Van Harte School, De Velduil (Klavertje Vier/De Brug) en de realisatie van een unilocatie voor het Montessorionderwijs geconcretiseerd. Met de beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten (raadsbesluit 28 mei 2019) zijn de schoolbesturen in de gelegenheid gesteld het onderzoek te doen naar de toekomstige huisvesting. Daarbij hebben de schoolbesturen rekening gehouden met de in het raadsbesluit opgenomen ambities/randvoorwaarden.

De schoolbesturen hebben de onderzoeken naar de toekomstige onderwijshuisvesting van de drie scholen afgerond. De financiële gevolgen van de benodigde investering per school zijn op voorhand verwerkt in de door de raad op 27 oktober 2020 vastgestelde begroting 2021.

De raad wordt gevraagd de financiële middelen ter beschikking te stellen voor de nieuwbouw van De Velduil, Van Harte School en Montessori.

VVD commissielid Robert Paling voert het woord tijdens het rondetafelgesprek, VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp in de raadsvergadering.

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

Conform afspraken in de gemeenschappelijke regeling legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het financiële en beleidsmatige kader van de begroting 2022 voor aan de gemeenten met de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de programmabegroting 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021.

VVD commissielid David Rentinck is woordvoerder bij dit rondetafelgesprek, in de raad voert VVD raadslid Ruud Vis het woord.