VVD Statement over de Ruimtelijke Koers Houten 2040

Deze week vergadert de gemeenteraad van Houten over de Ruimtelijke Koers: waar gaan we waarom en hoeveel woningen bouwen in de komende twintig jaar. Vanwege het grote onderwerp wordt hier niet één raadsvergadering voor gepland, maar maar liefst drie. Op dinsdag wordt er in het algemeen gedebatteerd over de Koers, op woensdag wordt gedebatteerd over ingediende amendementen en moties. Op donderdag wordt er over die amendementen en moties gestemd.

Onderstaand is het statement te lezen dat tijdens de raadsvergadering van dinsdag (enigszins ingekort) is verwoord door fractievoorzitter Eef Stiekema.


‘Voorzitter,

 

Deze week debatteren wij over de Ruimtelijke Koers Houten 2040 en nemen we besluiten over een enorme hoeveelheid amendementen en moties. Het definitieve besluit over het (ongetwijfeld geamendeerde) raadsvoorstel wordt opgeschort tot na het raadgevend referendum dat, zoals het er nu uitziet, gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezing gehouden wordt. 

 

We praten als Houtenaren al lang over de Koers, goed dat er nu ook een echt debat gehouden kan worden in de gemeenteraad. Goed om helder te maken wat de Koers nu eigenlijk precies wel of niet is, waar iedere partij voor staat en waar iedereen de Koers graag mee wil verbeteren. Want de Ruimtelijke Koers is zeer gewenst: enerzijds omdat vaak in deze raad verzucht is dat het tijd werd dat er een integrale visie kwam, anderzijds omdat met deze Koers een antwoord komt op de urgente bouwopgave die we hebben. 

 

“De Koers is een richtinggevende visie en strategie die beschrijft waarom, waar, wanneer en hoe Houten tot 2040 minimaal 4800 woningen wil bouwen” zo valt te lezen in het raadsvoorstel. “Het is een visie, een strategie en dus geen plan” hebben we moeten zeggen in de afgelopen periode. De verwarring is logisch: als je als inwoner in de Koers iets ziet ingetekend, dan komt dat over als een plan. Het is daarom ook enorm belangrijk om in de komende periode kristalhelder te maken wat de status van de Koers is, zodat mensen die hun stem gebruiken bij het raadgevend referendum dat doen op basis van feiten. In dat licht wil ik desgevraagd hier nog even bevestigen dat ‘Houten niet wil wedijveren met New York’.

 

Houten heeft een urgente woningbouwopgave; de Ruimtelijke Koers is broodnodig om de ontbrekende type woningen toe te voegen. Met deze woningen krijgen starters een kans en wordt de doorstroming op de Houtense woningmarkt op gang gebracht.

 

Wat we met de Koers vaststellen is veelomvattend. Er wordt een beeld geschetst van Houten over 19 tot 20 jaar. Dat is best ingewikkeld aangezien het al lastig is minder lang vooruit te kijken. Nog niet lang geleden wisten nog veel mensen niet dat vanuit huis werken een serieuze optie was. Nu doen veel van ons noodgedwongen niet anders. Toch is het belangrijk om zo’n lange termijn visie op te stellen en daar in de komende jaren ook regelmatig weer naar te kijken en desgewenst bij te stellen.

 

Voorzitter,

 

Wat hebben we de afgelopen periode ongelofelijk veel energie gezien in de Houtense samenleving. Talloze inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen lieten zich horen. Er werden zorgen geuit, vaak omdat men dacht dat het al een vaststaand plan was waarbij geen inspraak meer mogelijk was. Er kwamen ook al een aantal goede ideeën van initiatiefnemers waarmee we veel vertrouwen hebben gekregen dat er veel moois mogelijk is. Kortom: we zijn blij dat we eindelijk nu het debat in de raad kunnen voeren over de Koers. 

 

De VVD fractie kan zich goed in de uitgangspunten van de Koers vinden. Het verdichten van het Centrum, Molenzoom en De Koppeling biedt kansen voor het toevoegen van de ontbrekende woningen. Bouwen in Houten Noordwest geeft daarnaast de kans om de revitalisering van de Doornkade op te pakken. Deze keuzen sluiten ook goed aan bij het rijks- en provinciale beleid om bij knooppunten te bouwen en zo het spaarzame groen te sparen. 

 

Hiervoor zijn echter wel een aantal spelregels erg van belang. Deze zijn in de Koers genoemd, maar ik wil ze hier graag benadrukken. Een ervan is de geleidelijke overgang van bestaande wijken naar de nieuwbouw. Het kan en mag niet zo zijn dat er naast een eengezinswoning ineens een toren opduikt, goed dat vastgelegd is in de Koers dat dit niet de bedoeling is. Als fractie willen we daar nog een spelregel aan toevoegen. Want de toevoeging van extra woningen mag er niet toe leiden dat de parkeerdruk rond de bestaande wijken verhoogd wordt. Wij dienen dan ook een amendement in waarin we ervoor willen zorgen dat het parkeerbeleid de parkeerbehoefte volgt. Wat ons betreft prima om de parkeernormen te verlagen als dit mogelijk is, maar niet andersom. Derhalve ook geen betaald parkeren waar dat nu nog niet zo is.

 

Voorzitter, over Houten Noordwest het volgende: we waren verrast door de zienswijze van de GGD. Terwijl in de Ruimtelijke Koers rekening wordt gehouden met wettelijke normen laat de GGD weten dat deze onvoldoende bescherming bieden. Dit blijft vreemd; het is of je staande gehouden wordt door de politie terwijl je netjes 100 km/uur reed waar dat mag. Desgevraagd laat de politie in dit voorbeeld weten dat dat wel zo kan zijn, maar dat het onverantwoord is om ter plaatste harder te rijden dan 80 km/uur. Lastig om op die manier rekening te houden met bovenwettelijke normen. 

 

We denken echter, samen met veel andere partijen, wel dat we er iets mee moeten. Er wordt daarom een amendement ingediend om te onderzoeken hoe woningen in Noordwest verder vanaf de snelweg gebouwd kunnen worden. Voor ons is daarnaast van belang dat ten aanzien van de daar geprojecteerde nieuwe Rondweg en de afsluiting van het bestaande gedeelte nog alle opties worden open gehouden. We dienen daartoe een motie in.

 

Om Noordwest goed, mooi en leefbaar te houden stellen we in eerder genoemd amendement ook voor om werk en wonen te scheiden. In aanvulling daarop ondersteunen we ook de motie van het CDA om de werkgelegenheid, bedrijvigheid en economie op de agenda te zetten. 

 

Ten aanzien van Noordwest kom ik tot een afronding, nog één punt: we willen zeker weten dat de mooie groene strook die de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Krommerijnstreek met elkaar verbindt blijft bestaan en dienen daar een amendement voor in. 

 

De VVD hecht aan voldoende groen en recreatieve mogelijkheden in de omgeving. Wij ondersteunen dan ook de richting die de Koers aangeeft ten aanzien van Houten Oost. Windturbines en zonnevelden horen wat ons betreft niet bij recreëren, we dienen daarom een motie in om deze niet in het landschapspark toe te staan. Vanwege het waarschijnlijk minder kunnen bouwen in Noordwest kunnen we ons wel voorstellen dat woningbouw in beperkte mate wordt toegestaan.  

 

Ik wil het nu hebben over twee van de belangrijke redenen van de Koers: de betaalbaarheid van woningen voor starters en de doorstroming op de woningmarkt. 

 

Voor de betaalbaarheid is het van belang dat richtlijnen of spelregels die woningen duurder maken goed afgewogen worden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat vanuit de ambities bovenwettelijke eisen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid (bijvoorbeeld nul-op-de-meter en groene gevels). Echter maken wij ons wel zorgen over het effect op de betaalbaarheid van deze woningen en roepen daarom het college met een motie op om te onderzoeken welke invloed deze (nu nog) bovenwettelijke maatregelen op de woningprijs hebben. 

 

Dan de doorstroming op de Houtense woningmarkt. Het belang ervan wordt goed benadrukt in de Koers, maar concrete maatregelen worden wat ons betreft te weinig genoemd. Wij dienen daarom een motie in waarin we het college oproepen om een plan te maken waarin de mogelijkheden en concrete maatregelen hiertoe worden onderzocht. 

 

Dan de financiën. 

 

De Ruimtelijke Koers kost geld en de kost gaat voor de baat uit. We willen echter zeker stellen dat de uitgaven die gedaan worden in verhouding staan tot de voorzieningen waar alle Houtenaren van kunnen genieten. Ook daar dienen we een amendement voor in.

 

Voorzitter, ik rond af. 

 

De VVD fractie kan zich grotendeels vinden in de Ruimtelijke Koers, door alle zienswijzen, inspraak via rondetafelgesprekken, gesprekken met de fracties en op misschien nog wel veel meer manieren is de Koers verbeterd. Daar waar wij nog meer mogelijkheden voor verbetering zagen hebben we amendementen en moties ingediend. 

 

Met deze verbeterde Koers denken wij een goed antwoord te hebben op de urgente woningbouwopgave van Houten en hebben er alle vertrouwen in dat wie de feiten goed kent, dat met ons eens zal zijn.’