Parkeren, bestemmingsplannen en Sociaal Domein in Rondetafelgesprek 2 februari

Op dinsdag 2 februari staat er weer een rondetafelgesprek op de agenda. De onderwerpen zijn zeer divers: van een nieuw parkeerbeleid naar een bestemmingsplan, een startnotitie voor een ander bouwplan, een begrotingswijziging van Werk en Inkomen Lekstroom en tenslotte een raadsinformatiebrief over de overschrijding op Jeugd en Wmo.

Het rondetafelgesprek wordt vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:30uRaadzaal / Notubiz

Ruud Vis 

Startnotitie actualiseren parkeerbeleid

  


David Rentinck

Bestemmingsplan Odijkseweg 11
Robert Paling

Startnotitie Beverakker 19

  

Mathieu Cox

Zienswijze op begrotingswijziging WIL 2021


Karen Voshol

Raadsinformatiebrief Realisatie uitgaven jeugdhulp & Wmo op basis van de Q3 2020

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 9 februari in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen


Startnotitie actualisering Parkeerbeleid

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het parkeerbeleid wordt geactualiseerd. Daarnaast zijn de ontwikkeling van een regionale parkeerstrategie en de wens om extra woningbouw in Houten toe te voegen, redenen om het parkeerbeleid te herijken. Het gaat daarbij zowel om een nieuwe parkeervisie voor de langere termijn, als om concrete maatregelen om op korte termijn knelpunten aan te kunnen pakken. Zowel de huidige parkeervisie als de nota parkeernormen worden vervangen. In de parkeervisie zal de koers voor het beleid worden vastgelegd. Deze visie leidt tot een actualisatie van de parkeernormen die vanaf vaststelling gebruikt worden voor toetsing van nieuwbouwprojecten. 

Er zijn ook concrete maatregelen nodig om knelpunten op korte termijn aan te pakken. Zo zijn de huidige parkeernormen verouderd. De manier waarop we deze knelpunten aanpakken, hangt echter af van de visie op de toekomst. De vraag is aan welke knoppen we nu moeten draaien om in de toekomst ons doel te bereiken. Zo werken we aan een toekomst-vast parkeerbeleid.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Odijkseweg 11

Op 14 juni 2019 is een ruimtelijk initiatief ingediend voor het bouwen van twee vrijstaande woningen achter de Odijkseweg 11. Het perceel zal daarvoor worden opgesplitst in drie woonpercelen: één voor de bestaande woning aan de Odijkseweg 11 en twee voor de beoogde woningen die ontsloten worden aan de Boekdrukkersgilde.

Initiatiefnemers hebben een projectplan uitgewerkt en deze op 15 juli 2019 gepresenteerd op een participatieavond aan omwonenden en andere belanghebbenden. De aanwezigen hebben tijdens deze avond de mogelijkheid gekregen om hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken. Zij hebben het projectplan positief ontvangen (zie bijlage 1, toelichting bestemmingsplan). Op basis van het projectplan is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld die voor zes weken ter inzage is gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De volgende stap is het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is VVD raadslid Ruud Vis woordvoerder bij dit onderwerp.

Startnotitie Beverakker 19

Op de locatie Beverakker 19 gaat de OBS de Velduil verhuizen naar hun nieuwe locatie aan het Eggeveld. Naar verwachting komt eind 2022 de locatie beschikbaar voor een andere functie.

Voorgesteld wordt hier een gemengd en sociaal woningbouwprogramma te realiseren voor senioren en starters. Tevens wordt de haalbaarheid onderzocht van de realisatie van een ontmoetingsruimte, in samenwerking met Viveste die in de ernaast gelegen Dassenburg een ontmoetingsruimte heeft.

Met bijgaande startnotitie worden randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie gegeven. De startnotitie en de vertaling daarvan in het verkoopmemorandum, geven de kaders en uitgangspunten waarbinnen de ontwikkelende partij een ontwikkelplan opstelt en realiseert. Het zijn tevens de kaders voor de participatie met de omgeving. Om de gemeentelijke gronden te verkopen en de locatie te laten ontwikkelen, is het openen van een grondexploitatie noodzakelijk.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder tijdens het rondetafelgesprek, raadslid Ruud Vis is woordvoerder in de raadsvergadering.

Zienswijze bij begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom 2021

Dit voorstel behandelt de eerste ontwerp-begrotingswijziging van WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) voor 2021. Deze begrotingswijziging voor het jaar 2021 komt voor het eerst in het bestaan van WIL nog voordat het jaar begonnen is. Dit is uitzonderlijk, maar niet geheel onverwacht.

De situatie begin 2021 zal naar verwachting anders zal zijn, dan bij de opstelling en vaststelling van de begroting werd ingeschat. Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 en de Begroting 2021 was voor een groot aantal ontwikkelingen de besluitvorming nog niet afgerond. Daardoor was in de Begroting 2021 op een aantal punten een inhoudelijke en financiële vertaling nog niet mogelijk. Daarnaast brak in maart dit jaar de coronacrisis uit, die ook in 2021 nog impact zal hebben.

In de Begroting 2021 heeft WIL zowel op inhoud als financiën een slag om de arm gehouden. In de zienswijze op de Begroting 2021 is WIL hierop gewezen en is aan hen verzocht samen met gemeenten tot een nadere uitwerking, aanscherping en concretisering te komen. WIL heeft dit gedaan, met de voorliggende Begrotingswijziging 2021 als resultaat.

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder tijdens het rondetafelgesprek, in de raad voert fractievoorzitter Eef Stiekema het woord.

Raadsinformatiebrief Realisatie uitgaven jeugdhulp & Wmo op basis van de Q3 2020

Op 27 oktober 2020 heeft wethouder Overweg tijdens de behandeling van de Begroting 2021 aan de gemeenteraad toegezegd de raad nader te informeren over de uitgaven jeugdhulp en Wmo. Dit aan de hand van de realisatie vanaf 2018 tot de prognose van het derde kwartaal 2020. Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 is een risico voor deze kosten opgenomen van € 3 miljoen opgenomen. Aan de hand van de prognose 3e kwartaal 2020 loopt dit risico nu op tot ruim € 3,2 miljoen.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.