Raadsvergadering in het teken van de Startnotitie Beverakker 19

Dinsdag is er weer een gemeenteraadsvergadering. Tijdens het debat staat de startnotitie Beverakker 19 op de agenda.

Tijdens de rondetafelgesprekken bleek dat de onderwerpen ‘ Bestemmingsplan Odijkseweg 11’ en ‘Begrotingswijziging WIL’ al in voldoende mate besproken zijn waardoor deze zonder debat  naar de Besluitvormende Raad zijn verwezen. Vanwege het uitlopen van het rondetafelgesprek is de ‘Startnotitie Parkeerbeleid’ verschoven naar de volgende cyclus.

Aan het einde van de vergadering zal stilgestaan worden bij het vertrek van Jan de Jonge als raadslid voor het CDA. Jan ziet zich helaas om gezondheidsredenen genoodzaakt te stoppen. 

Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragen halfuur
 4. Startnotitie Beverakker 19
 5. Heropening
 6. Startnotitie Beverakker 19
 7. Bestemmingsplan Odijkseweg 11
 8. Zienswijze op de begrotingswijziging WIL 2021
 9. Maandelijkse Begrotingswijziging februari 2021
 10. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 9 februari 2021
 11. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 26 januari 2021
 12. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 9 februari 2021
 13. Sluiting