VVD pleit voor een gelijk speelveld bij de Startnotitie Beverakker 19

In dit artikel is het standpunt van de VVD over de startnotie Beverakker 19 zoals verwoord door Ruud Vis weergegeven. De VVD pleit voor een gelijk speelveld voor initiatiefnemers.

“Voorzitter,

Ik ben er deze week weer achtergekomen dat we als Gemeente Houten erg ambitieus zijn en daar is niks mis mee. We proberen initiatieven bij elkaar te brengen en zo de beste synergie te bewerkstelligen. Ook bij dit raadsvoorstel en de onderliggende startnotitie, geeft het college aan dat er met de huidige percentages 60% en 40%, voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld ook CPO-partijen wat uiteraard staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. We hebben ontzettend ons best gedaan om deze afkorting juist te gebruiken maar helaas is er door ons soms toch nog onterecht het woord coöperatief terug te vinden ipv Collectief. Ondanks de verwoede pogingen van een aantal collega raadsleden die mij daar op hebben gewezen waarvoor dank. Dus voorzitter met uw goedkeuring hanteer ik graag enkel de afkorting CPO.

Voorzitter, ná het Ronde Tafel Gesprek, constateerde ik dat er op dit moment niet echt sprake is van dat verschillende partijen samen invulling zouden willen geven aan deze locatie. Ik had het gevoel dat partijen meer tegenover elkaar stonden dan naast elkaar. Het vertrekpunt zoals gedefinieerd in de 60- 40 verhouding zorgt er wat mij betreft voor dat je niet een gelijkwaardige start kent voor de komende initiatieven. We hebben vanuit de VVD gemeend dat het belangrijk is om partijen samen te brengen en niet tegenover elkaar te zetten. Dat is de aanleiding geweest om een amendement op te stellen medeondertekend door D66 waarin we dat gelijke vertrekpunt willen markeren. Wij zijn in de veronderstelling dat op basis van de 50-50 verdeling er genoeg ruimte is voor zowel initiatieven op de sociale huur door een Viveste en de andere 50% voor een CPO met ruimte voor sociale- en vrije sector koop. Met deze verhouding denk ik dat we de ruimte geven voor een mooie ontwikkeling, zonder op voorhand partijen op achterstand te zetten ten opzichte van elkaar.

Voorzitter, we realiseren ons dat wanneer een dergelijke locatie vrijkomt, de buurt hierin een belangrijke rol heeft en ook gezien het aantal insprekers tijdens RTG laat zien dat we ook hier kunnen spreken van een zeer goed geïnformeerde en betrokken buurt. Het is dan ook belangrijk om in de volgende fase de aansluiting te behouden met deze buurt. Daarnaast is het ook zo dat we niet enkel streven naar doorstroming binnen de wijk. Wat ons betreft wordt er ook gekeken naar de omliggende wijken waarbij er gestreefd wordt naar een verdeling van de typen appartementen die aansluit bij de behoefte in de Akkers en direct omliggende wijken.”