Rondetafelgesprekken over Aardgasvrij, Parkeerbeleid en nog veel meer

Op dinsdag 16 februari staat er weer een rondetafelgesprek op de agenda. Een greep uit de onderwerpen: de Transitievisie Warmte (hoe wil het college van aardgas af), een bestemmingsplanwijziging voor waterwinning, nieuw parkeerbeleid en een raadsinformatiebrief over de overschrijding op Jeugd en Wmo. Genoeg om te bespreken!

Het rondetafelgesprek wordt vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMSTeams / Notubiz

David Rentinck

Transitievisie Warmte

  


David Rentinck

Bestemmingsplan Puttenveld Tull en ‘t Waal
David  Rentinck 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

  220:00MSTeams / Notubiz

Karen Voshol

Burgerinitiatiefvoorstel Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld


Ruud Vis

Startnotitie Parkeerbeleid

Karen Voshol

Realisatie uitgaven jeugdhulp & Wmo op basis van de Q3 2020


Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van deze rondetafelgesprekken worden op 9 maart in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Transitievisie Warmte

In 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd om de opwarming van het klimaat binnen de grens van 2 graden Celsius te houden. In 2050 moet Nederland geheel van het aardgas af zijn. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is het aardgasvrij maken van alle gebouwen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in Nederland in 2021 een visie opstelt waarin wordt beschreven via welke route de gebouwen aardgasvrij worden. Deze visie heet de Transitievisie Warmte (TVW). De Houtense ambitie, zoals benoemd in het Collegeprogramma, daarbij is om alle gebouwen in 2040 aardgasvrij te hebben, passend bij de ambitie zoals door de raad vastgesteld om in 2040 klimaat- en energieneutraal te zijn.

Met deze opdracht vanuit het Klimaatakkoord is de gemeente Houten begin 2020 samen met Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug aan de slag gegaan met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hiervoor heeft de raad op 21 januari 2020 de startnotitie vastgesteld. In dit proces is de gemeente ondersteund door bureau Over Morgen. Zo is er een gezamenlijk proces gevolgd om tot een afgewogen visie per gemeente te komen die volgens het college recht doet aan de Houtense situatie en de Houtense ambitie. Van de vier Kromme Rijngemeenten is Houten nu de eerste die de Transitievisie Warmte vaststelt. De Transitievisie is een zelfstandig document, met raakvlakken met de Regionale Energie Strategie (RES) en het Energieplan. Waar de RES focust op duurzame energiebronnen, focust het Energieplan op het ondersteunen van inwoners bij het verminderen van hun energiegebruik en het opwekken van duurzame elektriciteit. De Transitievisie Warmte focust op aardgasvrij in 2040, waarbij deze drie trajecten gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van klimaat- en energieneutraal in 2040.

De Transitievisie Warmte richt zich op de bestaande woningen en gebouwen in Houten die nu nog op aardgas en de (aardgasgestookte) stadsverwarming zijn aangesloten.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is VVD fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Puttenveld Tull en ‘t Waal

Vitens B.V. kampt al meerdere jaren met mechanische verstoppingen (verzanding) van de waterwinputten op haar perceel Waalseweg 80 in Tull en ’t Waal. Door de mechanische verstoppingen moeten de winputten vaak worden geregenereerd. Hierdoor kan op deze locatie niet de volledige productiecapaciteit worden gehaald die vergund is. Een oplossing voor het verzanden is om meer afstand tussen de winputten te realiseren. Daarom wil Vitens het bestaande puttenveld uitbreiden met tien extra waterwinputten en van het bestaande veld twee winputten sluiten. Om dit mogelijk te maken heeft Vitens twee nieuwe percelen aangekocht. Deze percelen hebben een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om de tien winputten met bijbehorende voorzieningen te realiseren. Daarnaast wordt het terrein ook heringericht met weidevogelvoorzieningen. Ook deze herinrichting past niet binnen de agrarische bestemming. Er moet dus door de raad een nieuw bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld worden om deze ontwikkeling juridisch en planologisch mogelijk te maken.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is VVD fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 treedt een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Als gevolg van deze wijziging dient, middels een door de raad vastgestelde verordening, een wettelijke termijn te worden vastgesteld waarbinnen gemeenten na het eerste gesprek over de hulpvraag moeten besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Voorgesteld wordt om voor de gemeente Houten te kiezen voor een maximale beslistermijn van acht weken. Uiteraard is het streven altijd om sneller te besluiten.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is VVD fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Burgerinitiatiefvoorstel Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld

Er is een burgerinitiatiefvoorstel aangemeld bij de gemeente. Hierin willen de initiatiefnemers de gemeente laten onderzoeken of het mogelijk is om kindvluchtelingen op te vangen in de gemeente zonder dat hier geld van de overheid voor wordt ingezet.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.

Startnotitie actualisering Parkeerbeleid

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het parkeerbeleid wordt geactualiseerd. Daarnaast zijn de ontwikkeling van een regionale parkeerstrategie en de wens om extra woningbouw in Houten toe te voegen, redenen om het parkeerbeleid te herijken. Het gaat daarbij zowel om een nieuwe parkeervisie voor de langere termijn, als om concrete maatregelen om op korte termijn knelpunten aan te kunnen pakken. Zowel de huidige parkeervisie als de nota parkeernormen worden vervangen. In de parkeervisie zal de koers voor het beleid worden vastgelegd. Deze visie leidt tot een actualisatie van de parkeernormen die vanaf vaststelling gebruikt worden voor toetsing van nieuwbouwprojecten. 

Er zijn ook concrete maatregelen nodig om knelpunten op korte termijn aan te pakken. Zo zijn de huidige parkeernormen verouderd. De manier waarop we deze knelpunten aanpakken, hangt echter af van de visie op de toekomst. De vraag is aan welke knoppen we nu moeten draaien om in de toekomst ons doel te bereiken. Zo werken we aan een toekomst-vast parkeerbeleid.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Raadsinformatiebrief Realisatie uitgaven jeugdhulp & Wmo op basis van de Q3 2020

Op 27 oktober 2020 heeft wethouder Overweg tijdens de behandeling van de Begroting 2021 aan de gemeenteraad toegezegd de raad nader te informeren over de uitgaven jeugdhulp en Wmo. Dit aan de hand van de realisatie vanaf 2018 tot de prognose van het derde kwartaal 2020. Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 is een risico voor deze kosten opgenomen van € 3 miljoen opgenomen. Aan de hand van de prognose 3e kwartaal 2020 loopt dit risico nu op tot ruim € 3,2 miljoen.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.