Weer een goed gevulde agenda in Maart

De activiteitenkalender voor de fractie ziet er weer ruim gevuld uit. In dit artikel meer over alle onderwerpen in deze maand.

Kersen & Dadels

Kersen&Dadels is een ontmoeting die in het teken staat van ‘Statushouders op weg naar werk in 2019: wat werkt en wat is nodig?’ Raadslid Karen Voshol is voor de VVD fractie aanwezig bij dit programma.

De wijk in!

De komende periode zullen we in verschillende wijken langskomen om te vragen wat er in de buurt speelt, waar je tevreden over bent of wat je zou willen verbeteren. Wij horen graag wat je zelf doet of wat wij kunnen doen!

Fractieoverleg

Nagenoeg iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 5 maart weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 5 en 26 maart zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan.

Raadsactiviteiten

In deze maand worden op twee avonden een Raadsactiviteit georganiseerd: 5 en 7 maart. Op de eerste wordt gepraat over een viertal zeer belangrijke onderzoeksrapporten de in het kader van de U10 zijn opgesteld. Meer informatie hierover kun je vinden in een eerder gepubliceerd artikel op onze website. Op 7 maart wordt een interactieve avond georganiseerd over WIL3.0: hierin wordt gepraat wat we lokaal gaan doen en wat dit betekent voor Werk en Inkomen Lekstroom.

Plattelandsdebatten O-gen

Het buitengebied vervult een belangrijke rol als het gaat om bestuurlijke opgaven voor de komende vier jaar. Denk hierbij aan de energietransitie of de omvorming van de landbouw naar kringlooplandbouw. In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten organiseert O-gen twee debatten. Deze worden in Maarsbergen (06-03) en Barneveld (11-03) gehouden.

Debat- en besluitvormende raad

Uiteraard ook een raadsvergadering deze maand waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De raad is deze maand op 12 maart, de agenda is nog niet in detail bekend maar is ter zijner tijd terug te vinden op de website van de gemeente. In ieder geval zal een van de onderwerpen de evaluatie van de maatwerkvoorschriften voor de windmolens aan de Veerwagenweg zijn. Daarnaast wordt ook de zienswijze besproken die de raad opstuurt naar aanleiding van de kadernota van de GGD regio Utrecht. De raad wordt deze keer voorafgegaan door de jaarlijkse ontmoeting met de kinderraad.

Rondetafelgesprekken

Er is deze maand één rondetafelgesprek, op 19 maart. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Het rondetafelgesprek gaat dit keer over het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid en over aanpassingen in de verordening Jeugd.

Audit- en Rekeningcommissie

De Audit- en Rekeningcommissie (ARC) bespreekt de Jaarstukken met de accountant en heeft dus een belangrijke taak in het controleren van de bestedingen van de gemeente Houten. VVD Raadslid Jan Rinkel is een van de leden van de ARC die deze maand op 21 en 28 maart vergadert.

Klankbordgroep Ruimte

In deze klankbordgroep worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele en relevante gebiedsontwikkelingen, besproken wordt bijvoorbeeld wat de status van huidige en toekomstige bouwlocaties is. Voor de Houtense VVD nemen raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling deel aan deze klankbordgroep die deze maand op 26 maart wordt georganiseerd.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 26 maart, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

VrijMiBo maart

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 15 maart praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?