Korte maar niet minder interessante fractieagenda in Februari

Een relatief korte agenda in februari vanwege de voorjaarsvakantie. Toch weer een paar mooie bijeenkomsten.

Sportgala Houten

Ook dit jaar is er weer een Sportgala in Houten: op 3 februari wordt bekend gemaakt wie de Houtense sporter, sportploeg, sportvrijwilliger of sporttalent van het jaar is. Wie er  genomineerd is kun je op de site van het Sportgala zien. Voor de VVD fractie is raadslid Karen Voshol aanwezig.

Fractieoverleg

Vrijwel iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt in deze maand op 4 februari weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, ook op 4 februari, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 4 februari, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand is er één raadsvergadering: op 11 februari. Zoals het er nu uitziet zal deze gaan over het Energieplan 2020-2025, de Kaderbrief 2021 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de ontwerp Kadernota 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de uitgangspunten van de programmabegroting 2021 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de archiefverordening van de gemeente Houten. Inhoudelijk kun je hier meer over deze onderwerpen vinden. Wil je iets over deze onderwerpen met de fractie bespreken? Laat het weten!

WattNou! De Raad in gesprek met jongeren over energie

In september konden Houtense jongeren met de ‘swipocratie’ aan de slag: met hun telefoon konden ze aangeven wat ze belangrijk vinden met betrekking tot energie. Meer dan 200 jongeren tussen 16 en 26 deden mee. Op 17 februari gaat een groep jongeren met de Raad in gesprek over de uitkomsten.

Rondetafelgesprekken

In deze maand zijn er op de 18e rondetafelgesprekken, dit is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

VrijMiBo februari 

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op de 21e praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!