Rondetafelgesprekken van 23 juni met veel belangrijke onderwerpen

Dinsdag 23 juni zijn er weer rondetafelgesprekken, op het programma veel belangrijke onderwerpen.

Op het programma staat onder meer de Perspectiefnota, hierin wordt geschetst hoe het komend jaar er uit gaat zien voor de gemeente: welke ambities willen we vervullen, welke plannen moeten hiervoor uitgewerkt wordt richting de begroting. Gezien de situatie rond Corona is afgesproken de Perspectiefnota niet zoals gewoonlijk van strakke kaders te voorzien, maar vooral de richting aan te geven op welke manier de begroting 2021 wordt opgesteld.

Hiernaast wordt weer gesproken over Omgevingswet, er waren na het vorige rondetafelgesprek nog wat vragen die op dat moment niet meer beantwoord konden worden.  

Verder op de agenda staan het bestemmingsplan Hofstad III en Loerik V, de begroting van de Werk & Inkomen Lekstroom (WIL),, het verlengen van de aanwijzing van Omroep Houten als lokale omroep en het tijdelijk verruimen van het mandaat van het college zodat deze incidentele uitgaven in het kader van (steun)maatregelen vanwege Corona.  

Het rondetafelgesprek wordt voor het eerst weer op het gemeentehuis gehouden. Publiek kan helaas nog niet fysiek aanwezig zijn, daarom worden de gesprekken live uitgezonden via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
119:30uRaadzaal / Notubiz

Ruud Vis

Programmaplan Omgevingswet

  


David Rentinck

Bestemmingsplan Hofstad III, Loerik V
Mathieu Cox

Begroting WIL en zienswijze

  

Karen Voshol

Verlenging aanwijzing Omroep Houten als lokale omroep


Jan Rinkel

Tijdelijke verruiming gedelegeerde collegebevoegdheid tot het doen van incidentele uitgaven in het kader van (steun)maatregelen als gevolg van COVID19

2  21:30uRaadzaal / Notubiz

Eef Stiekema

Perspectiefnota 2021

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 7 juli in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Programmaplan Omgevingswet

Het huidige stelsel van relevante wet- en regelgeving voor de leefomgeving is ingewikkeld en versnipperd. Het sluit daardoor onvoldoende aan op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de samenleving en politiek. Om deze problematiek tegen te gaan, komt er op in 2021 één wet voor de hele leefomgeving die moet leiden tot een eenvoudig, samenhangend en toekomstbestendig stelsel: de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en 4 ministeriële regelingen door: 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en 1 ministeriële regeling. Met de komst van de Omgevingswet zal het huidige omgevingsrecht dan ook flink op de schop gaan. Dit onderwerp heeft op 9 juni ook op de agenda gestaan, zie voor meer info het artikel over dat rondetafelgesprek.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Hofstad III, Loerik V, eerste herziening

Hofstad III is één van de laatste open plekken in Houten. De locatie ligt in het zuidelijke deel van Houten-Vinex in de wijk “Grassen”, aan de oostzijde van de spoorlijn Culemborg – Utrecht, die op circa 200 meter ligt en nabij het Station Houten Castellum en het winkelcentrum.

Vanwege de economische crisis en het faillissement van de ontwikkelaar heeft de ontwikkeling van het woongebied “Grassen-Noord” - onderdeel van Houten Vinex – jarenlang op zich laten wachten. In 2017 heeft zich een nieuwe ontwikkelaar aangediend en is voor het beoogde woongebied een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt, dat op hoofdlijnen is gebaseerd op het geldende bestemmingsplan “Hofstad III, Loerik V”. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is destijds gekozen voor een zeer gedetailleerde wijze van bestemmen, waardoor er weinig flexibiliteit was bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan. Voor de realisatie blijkt dat er meer behoefte is aan planologische flexibiliteit, waardoor het huidige bestemmingsplan niet langer voldoet aan de wensen van vandaag. Daarom bestaat de wens om een nieuw juridisch-planologisch kader op te stellen voor Grassen-Noord. Het voorliggende bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en maakt in planologische zin geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Ruud Vis woordvoerder bij dit onderwerp.

Begroting Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en zienswijze

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling (GR) WIL en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) evenals in het kader van de planning- en controlcyclus stelt het dagelijks bestuur van WIL jaarlijks een begroting op.

WIL heeft de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. De invloed van Corona is waarschijnlijk zeer groot en deze gevolgen zijn nog niet verwerkt in de begroting.

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Verlenging aanwijzing Omroep Houten als lokale omroep

Omroep Houten is door het Commissariaat voor de Media (CvdM) aangewezen als de lokale omroep voor de gemeente Houten. Deze aanwijzing loopt op 18 oktober 2020 af. Omroep Houten heeft een aanvraag ingediend voor verlenging van de aanwijzing voor de komende vijf jaar. Voordat het CvdM op de aanvraag besluit, moet de gemeenteraad een advies hebben gegeven. Het college stelt voor om positief te adviseren

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.

Tijdelijke verruiming gedelegeerde collegebevoegdheid tot het doen van incidentele uitgaven in verband met (steun)maatregelen als gevolg van Covid- 19

Covid-19 houdt Nederland en ook Houten al een aantal maanden in de greep. En ook nu het kabinet een routekaart heeft gepresenteerd voor de weg uit de intelligente lockdown, is nog lang niet alles bij het oude. Sterker nog; we moeten ons gedurende langere tijd voorbereiden op een 1,5 meter samenleving.

Bedrijven, sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen voelen allemaal de gevolgen hiervan en spannen zich in om het hoofd boven water te houden én langzaamaan hun activiteiten weer op te starten binnen de context van de 1,5 meter samenleving.

Landelijke en regionale overheden en ook brancheverenigingen treffen diverse maatregelen om deze partijen te ondersteunen. Ook de gemeente Houten helpt slagvaardig mee om partijen waar mogelijk te ondersteunen. Dit vereist soms snelle besluitvorming, waarbij incidentele financiële effecten gemoeid zijn, die op basis van de financiële verordening gemeente Houten en het algemene delegatiebesluit, buiten de gedelegeerde collegebevoegdheid vallen. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om deze gedelegeerde collegebevoegdheid tijdelijk tot 1 september 2020 te verruimen.

VVD raadslid Jan Rinkel  is woordvoerder bij dit onderwerp.

Perspectiefnota 2021

In overleg met het seniorenconvent en de audit- en rekeningcommissie wordt de raad voorgesteld in de Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) geen strakke kaders vast te stellen, maar een richting (proces en uitgangspunten) voor de komende maanden voor het opstellen en besluiten over de Begroting 2021. Dit proces biedt ruimte om, na de vaststelling van de Perspectiefnota 2021 op 7 juli 2020 door de raad, met elkaar bij te sturen op actuele ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat op basis van de bestaande beleidskaders de programmabegroting 2021 wordt opgesteld en de risico’s van de gevolgen van COVID-19 voor de strategische doelstellingen, bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen door middel van een risico-impactanalyse in beeld worden gebracht.

In het Collegeprogramma 2018-2022 staat: ‘Houten is financieel gezond en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de begroting structureel sluitend is én er sprake is van een solide reservepositie’.

De indicatie van het financieel meerjarenperspectief 2021-2024 op basis van de Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) én de omvang van de reservepositie voldoen aan dit uitgangspunt. Uitzondering hierop is de indicatie voor het jaar 2023 waar, als gevolg van het grillige verloop van de algemene uitkering, een negatieve indicatie is opgenomen.

Indien bij de uitwerking van de begroting 2021 dit beeld wordt bevestigd, wordt in overleg met de provincie Utrecht (financieel toezichthouder) gekeken naar een maatwerk oplossing. Dit is van belang om straks bij de beoordeling door de provincie Utrecht van de Begroting 2021 toch voor repressief toezicht in aanmerking te komen.

De indicatie van het financieel meerjarenperspectief is op basis van de huidige inzichten. Er is echter een aantal ontwikkelingen (gevolgen COVID-19, economische recessie, maar ook de herijking van het gemeentefonds) die maken dat deze indicatie en de prognose straks van de meerjarenbegroting 2021-2024 in de begroting een momentopname is. Dat is ook precies de reden waarom dit jaar is gekozen voor een andere aanpak bij het opstellen van de perspectiefnota. Begin 2021 wordt vroegtijdig gekeken wat de integrale financiële effecten van alle ontwikkelingen zijn en wat dit betekent voor de voorbereiding op de Perspectiefnota 2022.

Tot slot is het een goede gewoonte om halverwege de bestuursperiode de raad te informeren over de voortgang van het collegeprogramma. Daarom is de Voortgangsrapportage Collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, ondernemend en dichtbij!” als bijlage aan het raadsvoorstel Perspectiefnota 2021 (ten tijde van de coronacrisis) toegevoegd.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.